Direktori Anggota APVI

Dr. Angkasa., S.H., M.Hum
Heru Susetyo., S.H.,
LL.M., M.Si., Ph.D.
Prof. Fachri Bey
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy.,
S.H.,LL.M
Dr. Piatur Pangaribuan.,
A.md., S.H., M.H., CLA 
R. Susiswo Ismail.,
S.H., S.E, M.H.
Dr. Hamidah Abdurrahman.,
S.H., M.H. 
Dr. Hamidah Abdurrahman.,
S.H., M.H. 
Dr. Hamidah Abdurrahman.,
S.H., M.H.